Pereiti prie turinio

Krepšelis

Jūsų krepšelis yra tuščias

Taisyklės

 

 1. ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI
  • Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas. Daugiau informacijos apie Asmens duomenų tvarkymą rasite Pardavėjo Privatumo politikoje.
  • Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.
  • Darbo valandos – pardavėjo darbo valandos darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val.
  • Elektroninė parduotuvė – elektroninė parduotuvė esanti adresu www.gerards.lt.
  • Pardavėjas arba Gerard‘s - Oditri, MB, registruotos buveinės adresas J. Savickio g. 4-7, LT-01108 Vilnius, juridinio asmens kodas 306097354, PVM mokėtojo kodas LT100015978816.
  • Paskyra – elektroninėje parduotuvėje Pirkėjo sukurta registruota pirkimo paskyra.
  • Pirkėjas arba Jūs - klientas, kuris pateikia Užsakymą Elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas.
  • Prekės – Gerard‘s parduodamos prekės.
  • Sutartis – prekių pirkimo pardavimo sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuotoliniu būdu.
  • Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės taisyklės.
  • Užsakymas – pirkėjo suformuotas ir apmokėtas Prekių užsakymas Elektroninėje parduotuvėje.
 2. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Šiose Taisykle yra nustatomos bendrosios naudojimosi Gerard‘s Elektronine parduotuve sąlygas. Šalių santykiai, kurių nereguliuoja šios Taisyklės arba reguliuoja juos tik iš dalies, reglamentuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Elektroninė parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė, kuri orientuota į asmenis, įsigyjančius Prekes ir (ar) paslaugas asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti, kurie nesusiję su verslu, prekyba, amatu ar profesija. Pardavėjas, siekdamas pirmiausia patenkinti vartotojų poreikius, pasilieka teisę riboti užsakymus, kurie jo nuomone turi didmeninio pirkimo požymių, t. y. Pardavėjas turi teisę bet kada atšaukti Pirkėjo Užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninės prekybos požiūriu neįprastai didelius Prekių kiekius (nepriklausomai nuo to, ar Prekės užsakomos vienu Užsakymu, ar keliais) ir (arba) kai Pirkėjo Užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.
  • Pirkėjas, norėdamas įsigyti Prekių ne asmeninio vartojimo poreikiams, turi susisiekti su Pardavėju el. paštu info@gerards.lt arba užpildyti užklausos formą.
  • Pirkėjas, pateikdamas Užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis, Privatumo politika bei kita jam pateikta informacija ir įsipareigoja jų laikytis.
  • Pirkėjas neturi galimybės pateikti Prekių Užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika ar su jomis nesutinka.
  • Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesutinka su visomis arba dalimi Taisyklių ir (ar) Privatumo politikos, jis privalo neteikti Pardavėjui Užsakomo ir (ar) nekurti Paskyros Elektroninėje parduotuvėje. Priešingu atveju bus laikoma, kad Pirkėjas įvertina ir prisiima dėl šių veiksmų kylančius įsipareigojimus, atsakomybę ir sutinka su Taisyklėmis bei Privatumo politika visa jų apimtimi.
  • Tuo atveju, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, Privatumo politika ir (ar) kita jam Užsakymo pateikimo metu pateikta informacija, nors jam tokia galimybė buvo suteikta, Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir (ar) atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas.
  • Pirkėjui pateikiant Užsakymą Elektroninėje parduotuvėje yra taikomos Užsakymo pateikimo metu galiojančios Taisyklės. Pirkėjas, kiekvieną kartą prieš pateikdamas Užsakymą, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir kita jam pateikiama informacija, kadangi kiekvieną kartą apsipirkdamas iš naujo patvirtina, kad susipažino su Užsakymo pateikimo metu galiojančia Taisyklių redakcija. Pirkėjui nepatvirtinus, jog jis susipažino ir sutinka su Taisyklėmis, nėra galimybės patekti Užsakymo Elektroninėje parduotuvėje.
 3. Šalių patvirtinimai
  • Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis ir sudarydamas Sutartį Pirkėjas patvirtina, kad jis yra:
   • veiksnus pilnametis, t. y. 18 (aštuoniolikos) ir daugiau metų fizinis asmuo;
   • nepilnametis veiksnus asmuo, turintis ne mažiau kaip 16 (šešiolika) metų ir tėvų arba rūpintojų sutikimą sudaryti Sutartį;
   • juridinis asmuo, tinkamai atstovaujamas įgalioto juridinio asmens atstovo, turinčio teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu.
  • Sudarydamas Sutartį Pardavėjas patvirtina, kad jis yra Prekių savininkas ir turi teisę jomis prekiauti.
  • Šalys, sudarydamos Sutartį, patvirtina, kad nė viena iš jų nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Šalys neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šiame punkte esantis kitos šalies patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.
  • Šalys patvirtina supratimą, kad Pirkėjui grąžinus Prekę (tiek nekokybišką, tiek kokybišką), Pardavėjas turi teisę patikrinti jos būklę, t. y. įsitikinti, kas Prekė yra tikrai nekokybiška arba patikrinti ar kokybiškos prekės būklė atitinka šių Taisyklių 8 skyriuje ir meniu skiltyje „Prekių grąžinimas“ nustatytus reikalavimus.
 4. Registracija Elektroninėje parduotuvėje
  • Pirkėjas, norėdamas susikurti Paskyrą, turi užpildyti visus privalomus registracijos anketos laukus, t. y. jis turi pateikti visus duomenis, reikalingus Paskyros sukūrimui Elektroninėje parduotuvėje.
  • Pardavėjui nustačius, kad Pirkėjo Paskyros duomenys yra neteisingi (ir) ar klaidingi, jis turi teisę:
   • Pareikalauti Pirkėjo, kad jis patikslintų ir pateiktų teisingus duomenis;
   • Pašalinti Pirkėjo Paskyrą iš Elektroninės parduotuvės.
  • Pirkėjas, turintis Paskyrą Elektroninėje parduotuvėje, įsipareigoja saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims prisijungimo prie Paskyros duomenų (slaptažodžio).
  • Pirkėjas yra atsakingas už prisijungimo duomenų prie Paskyros išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus Užsakymus ar kt.), kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Paskyros, bei dėl to kylančius padarinius.
  • Jei Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  • Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją Elektroninėje parduotuvėje pateiktais kontaktais.
  • Paskyros sukūrimo metu Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami Užsakymų elektroninėje parduotuvėje pateikimui, administravimui ir informacijos, susijusios su Užsakymu, teikimui Pirkėjui, todėl jis privalo pateikti tikslius ir teisingus duomenis. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus, neišsamius ir (ar) klaidingus duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.
 5. Prekių užsakymas ir nuotolinės Sutarties sudarymas
  • Pirkėjas, norėdamas užsisakyti (įsigyti) Prekių iš Elektroninės parduotuvės, turi prisijungti prie savo Paskyros arba pasirinkti pirkimą be registracijos.
  • Pirkėjas, suformavęs Prekių krepšelį patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis, Privatumo politika ir kita jam pateikta informacija, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Užsakymo lange Pirkėjas, paspaudęs mygtuką „Mokėti dabar“, patvirtina, kad perka Prekes, sutinka su galutine Užsakymo kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai ir (ar) kitos išlaidos (pavyzdžiui, pristatymo ir kitos išlaidos, jei tokių yra) bei įsipareigoja ją sumokėti.
  • Nuotolinė pirkimo – pardavimo Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo momento, kai gaunamas užsakymo patvirtinimo laiškas.
 6. Prekių kaina ir atsiskaitymas už prekes
  • Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir pateiktame užsakyme nurodomos eurais kartu su teisės aktuose nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokesčiu.
  • Prekėms taikoma Užsakymo pateikimo Pardavėjui metu galiojusi Prekių kaina. Po Užsakymo pateikimo Prekių kaina nėra keičiama.
  • Už Prekių pristatymo paslaugas taikomi Prekių Užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti Elektroninės parduotuvės meniu skiltyje „Apmokėjimas ir pristatymas“. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam prekių krepšeliui ir atskiroms prekėms nedalijama.
  • Pirkėjas gali atsiskaityti už Prekes naudojantis elektroninės bankininkystės sistema - tai išankstinis apmokėjimas per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą banke. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai Bankas Pardavėjui patvirtina, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas sėkmingai.
  • Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prekių perdavimo Pirkėjui jo nurodytu elektroniniu paštu pateikiama Pirkėjui Pardavėjo išrašyta PVM sąskaita faktūra. Sąskaitos faktūros duomenys yra automatiškai sugeneruojami pagal pateiktus Pirkėjo duomenis ir po Užsakymo pateikimo negali būti koreguojami.
 7. Prekių pristatymas ir atsiėmimas
  • Pirkėjui jo įsigytos Prekės gali būti pristatomos atsiimant Prekes pasirinktame paštomate arba taikoma kurjerio paslauga.
  • Pirkėjas pageidaujamą paštomatą/pristatymą kurjeriu gali pasirinkti atlikęs mokėjimą už Užsakymą.
  • Jei Pirkėjas, atlikęs mokėjimą už Užsakymą, nepasirenka jam tinkamiausio paštomato, Pardavėjas pasilieka teisę jį parinkti savo nuožiūra mieste, nurodytame Pirkėjo pateiktoje Užsakymo informacijoje.
  • Prekių pristatymo terminai, sąlygos ir įkainiai nurodyti meniu skiltyje „Apmokėjimas ir pristatymas“.
  • Prekės iš paštomato gali būti atsiimamos paštomatų operatoriaus nurodytomis valandomis ir ne vėliau kaip per paštomatų operatoriaus nurodytą saugojimo terminą. Kai siunta pristatoma į Pirkėjo pasirinktą (ar Pardavėjo parinktą) paštomatą, jis yra informuojamas trumpąja SMS žinute ir (ar) el. laišku, kuriame yra informacija, kaip atsiimi Prekes. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už Prekes atsiimtas trečiojo asmens, kuriam Pirkėjas perdavė Užsakymo atsiėmimui reikiamą informaciją. Pirkėjas, atskleisdamas paštomato durelių kodą arba kitus duomenis, susijusius su Užsakymu, trečiajam asmeniui neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  • Jeigu Prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas Prekes nurodė neteisingą telefono numerį ir pan.) arba Pirkėjas neatsiima prekių iš paštomato per paštomatų operatoriaus nurodytą terminą, Pardavėjas, iš anksto neįspėjęs Pirkėjo, gali nutraukti Sutartį. Jei šiame punkte numatytu atveju Pardavėjas nutraukia Sutartį, Pardavėjas grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtą sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
  • Pardavėjas pasilieka teisę apriboti atsiėmimo taškų pasirinkimą tam tikroms Prekių kategorijoms esant kritinei oro temperatūrai (tiek esant itin karštoms, tiek itin šaltos oro sąlygoms) ir (ar) kitais atvejais.
 8. Sutarties atsisakymas, prekių keitimas ir grąžinimas
  • Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti su Pardavėju sudarytos nuotolinės pirkimo pardavimo Sutarties ir grąžinti nusipirktas kokybiškas Prekes, turi apie tai aiškiai informuoti Pardavėją el. paštu per 14 kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, perduoti Pardavėjui prekes Taisyklėse nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas neturi teisės atsisakyti Sutarties, jei:
   • Supakuotos Prekės buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
   • Prekės neatitinka Taisyklių 8.3. punkte nurodytų sąlygų;
   • kitų Prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.
  • Pirkėjo įsigytos kokybiškos Prekes privalo būti grąžinamos Pardavėjui nenaudotos, originalioje ir nepažeistoje pakuotėje (t. y. negali būti pašalintos ir (ar) pažeistos apsauginės plėvelės, Prekių pakuotės negali būti buvusios atidarytos, vidinės ir išorinės pakuotės negali būti išpurvintos, nenuimtos ir (ar) nepažeistos etiketės ir pan.), tos pačios komplektacijos, kaip jas gavo Pirkėjas, būtinai pateikiant Prekės įsigijimo dokumentą, instrukciją ir garantinę kortelę (jei tokie buvo pateikti kartu su Preke) ir (ar) kitus Prekės priklausinius. Prekės grąžinamo Pardavėjui atveju , už jos supakavimą ir sukomplektavimą yra atsakingas Pirkėjas. Jeigu Prekė yra sugadinta, nepilnos komplektacijos, netvarkinga, nėra tinkamai supakuota ar yra panaudota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės ir negrąžinti Pirkėjui už Prekę sumokėtų pinigų.
  • Pirkėjui nusprendus atsisakyti Elektroninėje parduotuvėje sudarytos Sutarties ir grąžinti nusipirktas kokybiškas Prekes, Pardavėjas nekompensuoja Pirkėjui Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų.
  • Netinkamos kokybės Prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.
  • Kokybiškos Prekės nėra keičiamos. Pirkėjui norint pakeisti kokybišką Prekę, jis turi grąžinti gautą Prekę ir įsigyti norimą.
 9. Asmens duomenys
  • Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes vadovaujamės Gerard‘s Privatumo politika, kuri skelbiama Elektroninėje parduotuvėje gerards.lt.
  • Pirkėjui lankantis Elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjas arba Pardavėjo įgalioti paslaugų teikėjai turi teisę pasitelkti slapukus. Daugiau informacijos apie Pardavėjo naudojamus slapukus rasite Slapukų politikoje, kuri skelbiama Elektroninėje parduotuvėje gerards.lt.
 10. Ginčų ir skundų nagrinėjimo tvarka
  • Sutarties šalys visu ginčus, skundus ar reikalavimas, kylančius iš Sutarties, šių Taisyklių ar susijusius su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Ginčą sprendžiant teisminiu būdu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.
  • Pirkėjas, pageidaudamas pareikšti savo nuomonę, pateikti skundą ar atsiliepimą, gali kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu info@gerards.lt, telefonu +370 686 806 39 darbo valandomis arba užpildydamas kontaktinę formą. Atsakymas į Pirkėjo kreipimąsi pateikiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
  • Pirkėjui nesutinkant su galutiniu Pardavėjo atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva; elektroniniu paštu tarnyba@vvtat.lt, telefonu +370 5 2626751, interneto svetainė www.vvtat.lt; jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje ginčų sprendimų platformoje  http://ec.europa.eu/odr/.
 11. Baigiamosios nuostatos
  • Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis ir Pranešimu susipažinti kiekvieną kartą apsiperkant.
  • Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju visos teisės ir pareigos, numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.
  • Taisyklių redakcija Nr. V1 galioja nuo 2023-09-01.